top of page

creoGedania regulamin

 

1. Główne zasady creoGedanii:

- szanujemy siebie i innych

- jesteśmy samodzielni

- odkładamy rzeczy na miejsce

 

2. W creoGedanii uczniowie:

- mają wybór opcji poznawczych (Self-Access Centers)

         - mogą na zajęciach wybrać inne proponowane przez edukatora aktywności

 

3. W creoGedanii dbamy o bezpieczeństwo:

Procedury bezpieczeństwa w placówce edukacyjnej creoGedania w przypadku sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dzieci. Podejmowane procedury w przypadku wyżej wspomnianych sytuacji:

 

 -rozmowa z dzieckiem prowadzona przez edukatora, wychowawcę, 

 

-interwencja szkolnego psychologa (rozmowa z dzieckiem, minimediacje), 

 

-kontakt telefoniczny ze strony dyrekcji z rodzicem/rodzicami dziecka w celu poinformowaniu o zaistniałej sytuacji z udziałem dziecka i/lub jego odebraniu z placówki edukacyjnej creoGedania, 

 

-udział dziecka w dwóch sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu swojemu lub innych dzieci uruchamia procedurę wdrożenie kontraktu wychowawczego.

 

4. Odbiór dziecka z placówki

Rodzic ucznia creoGedanii jest zobowiązany do odbioru dziecka z placówki w sytuacji:

- ostrej i powtarzalnej agresji fizycznej lub psychicznej w stosunku do innego dziecka lub osoby dorosłej;

- opuszczania terenu szkoły bez zgody osoby dorosłej;

- zachowań autodestrukcyjnych, destrukcyjnych lub zagrażających zdrowiu/życiu dziecka lub osoby dorosłej.​

 

5. CreoGedania jest placówką, która nie akceptuje przemocy.

 

W sytuacji, gdy uczeń/uczennica creoGedanii zachowuje się agresywnie i stwarza

 powtarzalne zagrożenie dla bezpieczeństwa siebie lub innych, wprowadzane są przyjęte w placówce formy indywidualnego wsparcia psycho-pedagogicznego realizowane w ścisłej współpracy z rodzicami. Działaniami tymi zajmuje się psycholog creoGedanii we współpracy z wychowawcą.

 

Jeśli po ustalonym czasie nie następuje poprawa zachowania dziecka lub nie ma współpracy ze strony rodziców, rozwiązujemy umowę.

 

bottom of page