top of page

creoGedania regulamin

 

 1. Główne wartości ogólne:

 • szacunek

 • porządek

 • samodzielność

 

2. W creoGedanii uczniowie:

 • mają wybór opcji poznawczych (Self-Access Centers)

 • mogą na zajęciach wybrać inne proponowane przez edukatora aktywności

 

3. W creoGedanii dbamy o bezpieczeństwo

 

Procedury bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego w placówce edukacyjnej creoGedania w przypadku sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dzieci (w tym zdrowia psychicznego) są następujące:

 • rozmowa z dzieckiem prowadzona przez edukatora i/lub wychowawcę, 

 • interwencja psychologa i/lub pedagoga (rozmowa z dzieckiem, minimediacje), 

 • kontakt telefoniczny ze strony edukatora z rodzicem/rodzicami dziecka w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji z udziałem dziecka i/lub jego odebrania z placówki edukacyjnej creoGedania, 

 • udział dziecka w dwóch sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu swojemu lub innych dzieci uruchamia procedurę wdrożenia kontraktu wychowawczego.

 • w sytuacji, gdy uczeń/uczennica creoGedanii stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych, 

wprowadzane są przyjęte w placówce formy indywidualnego wsparcia psycho-pedagogicznego 

realizowane w ścisłej współpracy z rodzicami. Działaniami tymi zajmuje się psycholog/pedagog creoGedanii we współpracy z wychowawcą.

 

Jeśli po ustalonym czasie nie następuje poprawa zachowania dziecka lub nie ma współpracy ze strony rodziców, rozwiązujemy umowę.

 

4. Procedura postępowania w przypadku łamania zasad grupy i regulaminu creoGedania.

 

 • Rozmowa z uczniem.

 • Informacja do rodzica.

 • Informacja do dyrekcji.

 • Podpisanie kontraktu wychowawczego.

 

bottom of page